Help-seeking as Gaeilge | Resources for Schools | Jigsaw.ie

Cuid 5: Cúnamh a iarraidh agus a bheith dóchasach faoin todhchaí

Cuid 5: Cúnamh a iarraidh agus a bheith dóchasach faoin todhchaí

Wednesday, 02 March 2022

Má thacaítear le daoine óga láidreachtaí agus tacaíochtaí a aithint, airíonn siad sábháilte iontu féin agus ina bpobal.

Is bealach í an obair bunaithe ar láidreachtaí chun cabhrú le daoine óga a bheith dóchasach faoin todhchaí agus faoina gcumas dul i ngleic le dúshláin. Nuair a bhaintear úsáid as dearcadh bunaithe ar láidreachtaí le daoine óga, dírítear isteach ar na rudaí dearfacha a bhaineann leis na cúinsí ina bhfuil siad. Ní dhéanann an cur chuige seo neamhaird de dheacrachtaí an duine óig ach tarraingíonn sé go mór ar a gcuid saineolais agus a gcumas fadhbanna a réiteach.

banner for community
Seo duit.

Láidreachtaí a aithint

Cuideoidh an chuid seo le daoine óga a láidreachtaí agus a dtréithe pearsanta féin a aithint, trí iad a spreagadh le smaoineamh ar a saintréithe pearsanta. Cabhróidh sé leo freisin iniúchadh a dhéanamh ar rudaí a bhí deacair dóibh le déanaí, an bealach a ndeachaigh siad in oiriúint dóibh agus an méid a mhúin sé seo dóibh mar gheall orthu féin.

Déanfaidh na daoine óga a machnamh ar:

  • Cad a d’fhoghlaim mé faoi mo chuid láidreachtaí?
  • Cén chaoi a bhféadfainn iad seo a úsáid amach anseo?
  • Cad iad na láidreachtaí a theastaíonn uaim a fhorbairt agus cén chaoi a ndéanfaidh mé forbairt orthu?

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

“Dírímis ar an neart, ní ar an mhícheart”

Tabhair cúpla nóiméad don rang smaoineamh, an aontaíonn siad nó nach n-aontaíonn siad den chuid is mó leis an ráiteas seo. Iarr aiseolas orthu.

 
a list of strengths statements in irish

Iarr ar an rang na ráitis ar an gcárta a mheas agus, an aontaíonn siad leo den chuid is mó nó nach n-aontaíonn siad leo den chuid is mó. Tá na ráitis seo ina mbunús le peirspictíocht atá bunaithe ar láidreachtaí sa saol.
Úsáid freagraí an ranga le díospóireacht ranga a spreagadh maidir le peirspictíocht atá bunaithe ar láidreachtaí a bheith agat. Cad iad na buntáistí a bhaineann lena bheith ag díriú ar ár láidreachtaí?

Íoslódáil an Cárta láidreachtaí

 

Is bealach tábhachtach é a mhothú go bhfuilimid in ann déileáil le dúshláin reatha agus dúshláin sa todhchaí nuair atá muid ar an eolas faoi cé muid féin agus cad iad na láidreachtaí atá againn. Nuair a shonraímid ár gcuid scileanna, cáilíochtaí agus luachanna féin, bímid níos feasaí faoi na rudaí atá ionainn a chabhróidh linn dúshláin a shárú agus spriocanna a bhaint amach. Tacóidh an acmhainn seo le daoine óga machnamh a dhéanamh ar a gcuid láidreachtaí.

Tabhair an bhileog eolais ‘eolas ar mo chuid láidreachtaí’ don rang.
Iarr orthu na cinn a bhaineann leo a dhathú nó tic a chur leo ,agus a gcuid féin a chur leis.

Eolas ar mo chuid buanna

Machnamh: An raibh an cleachtadh seo éasca nó deacair acu?
Cén fáth arbh é sin an cás?

 

Ag úsáid mo chuid láidreachtaí i dtréimhsí dúshlánacha
Úsáid an ghníomhaíocht ‘críochnaigh na habairtí’ leis na daoine óga a spreagadh chun smaoineamh ar an gcaoi ar úsáid siad a gcuid láidreachtaí agus tacaíochtaí féin i dtréimhsí dúshlánacha.
Críochnaigh an abairt.

Spreag an rang le machnamh a dhéanamh ar:
Cad a d’fhoghlaim siad fúthu féin?
Conas is féidir leis seo cabhrú leo sa todhchaí?
Cad atá fós deacair?
Cad a d’fhéadfadh cabhrú leo?


Tacaíochtaí a aithint

Príomhphrionsabal den dearcadh bunaithe ar láidreachta is ea scrúdú a dhéanamh ar na sócmhainní agus na hacmhainní atá ag daoine óga taobh istigh díobh féin agus ina dtimpeallacht chun feabhas a chur ar a gcumas cabhair a lorg agus ar gcumas aireachtáil go bhfuil dáimh acu le daoine. Is gnéithe tábhachtacha iad an dá rud seo má theastaíonn dea-mheabhairshláinte a choinneáil.

Déanfaidh na daoine óga a machnamh ar:

  • Cad iad na rudaí atá taobh istigh ionam a d’fhéadfadh cuidiú liom nuair a bhíonn an saol crua?
  • Cad iad na rudaí atá i mo scoil a chuideodh liom?
  • Cad atá ar fáil ar líne a chuideodh liom?
  • Cad atá i mo phobal féin a chuideodh liom?

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

'‘Tá duine ann i gcónaí gur féidir leo cabhrú’'

Tabhair cúpla nóiméad don rang smaoineamh, an aontaíonn siad nó nach n-aontaíonn siad den chuid is mó leis an ráiteas.

Iarr aiseolas orthu.

illustration of young people talking

a community asset map in the irish language

Is próiseas é mapáil áise pobail le hiniúchadh a dhéanamh ar thacaíochtaí sláinte mheabhrach atá ar fáil i bpobal. Is bealach úsáideach é an próiseas seo inar féidir le daoine óga a bheith níos feasaí faoi thacaíochtaí agus láidreachtaí áitiúla. Cuideoidh an ghníomhaíocht seo le daoine óga iniúchadh a dhéanamh ar na tacaíochtaí atá ann ina dtimpeallacht.

Ag tarraingt ar phléití roimhe seo, iarr ar an rang smaoineamh ar na buanna istigh atá acu a bhféadfadh tacú leo nuair a bhíonn cúrsaí deacair? Cad iad na scileanna atá foghlamtha acu a chabhróidh?

Is féidir le daoine óga plé a dhéanamh ar na tacaíochtaí atá ann ina scoil, ina bpobal agus ar líne. Ag obair le chéile, nó ina n-aonar, is féidir leo taighde a dhéanamh ar a bhfuil ar fáil nuair a bhíonn cúrsaí deacair nó ann chun cabhrú leo fás agus forbairt a dhéanamh. Spreag an rang le bheith cruthaitheach maidir leis an gcaoi a ndéanann siad a dtorthaí a thaifeadadh agus a chur i láthair.

Tabhair a gcuid torthaí go léir le chéile i dtaispeántas balla más féidir.

Íoslódáil an Mapáil ar áiseanna

Cé atá in ann cabhrú?

Chun daoine óga a mhealladh leis an chur i bhfeidhm praiticiúil dá léarscáil ar áiseanna a fheiceáil, bain úsáid as na físeáin ‘cé atá in ann cabhrú’.
Iarr ar an rang cinneadh a dhéanamh cá bhféadfadh na daoine óga sna cásanna dul chun cabhair a fháil.

A still of Sarah a teenager girl in the video who can help

Dóchas don todhchaí

Tugann an dearcadh bunaithe ar láidreachtaí aird ar an dóchas agus ar na haislingí agus creideann sé go bhfuil ar chumas gach duine againn fás agus forbairt. Tacóidh na gníomhaíochtaí seo le daoine óga aisling mhór a bheith acu agus smaoineamh ar gach mian atá acu dóibh féin, dá scoil agus dá bpobal.

Déanfaidh na daoine óga a machnamh ar:

  • Cad iad na mianta atá agam don am atá amach romhainn, dom féin, do mo scoil agus do mo phobal?

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

 
Hopes board in the irish language

Iarr ar an rang focail a scríobh nó íomhánna a bhreacadh a shamhlaíonn siad lena dtodhchaí idéalach.
Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach aislingí agus dóchas a bheith agat don todhchaí?

Íoslódáil Bord an dhóchais

 
hopes timeline in the Irish language

Úsáid amlíne an dóchais chun tacú leis an rang na torthaí idéalach a shamhlú dóibh féin sna cúig bliana amach romhainn. Iarr orthu smaoineamh freisin ar thorthaí idéalach dá scoil agus dá bpobal.
Spreag chun brionglóide iad agus smaoineamh ar bhealaí inar féidir leo cur leis na torthaí seo.

Íoslódáil Amlíne Dhóchais


Tá tú tagtha chuig deireadh ar mheabhairshláinte don óige agus an tsraith uirlisí don fholláine. Tá súil againn go raibh na hacmhainní, na gníomhaíochtaí agus an treoir úsáideach duit agus gur chabhraigh siad leis na daoine óga atá agat tuilleadh a fhoghlaim faoi mheabhairshláinte agus faoi fholláine.

Cén fáth nach spreagann tú na daoine óga le jigsaw.ie a fhiosrú chun teacht ar eolas agus ar thacaíocht breise maidir le meabhairshláinte agus folláine na hóige?

Mar bhall d’fhoireann na scoile, b’fhéidir gur mhaith leat ár roghanna ríomhfhoghlama a fhiosrú nó  ár rannóg do thuismitheoirí a roinnt le pobal na scoile.

You may also like

Copy link
Powered by Social Snap