Meabhairshlainte sa scoile | Jigsaw Schools Hub

Cuid 3: Meabhairshláinte agus folláine i do scoil

Cuid 3: Meabhairshláinte agus folláine i do scoil

Wednesday, 02 March 2022

Tabharfaidh an chuid seo an spás do dhaoine óga le plé a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bhí ag Covid-19 ar shaol na scoile.

a selection of books at the library
Meabhairshláinte agus folláine i do scoil.
Seo duit.

Cuspóirí foghlama

  1. Tuiscint a fháil ar an tionchar a bhí ag Covid-19 ar mheabhairshláinte agus ar fholláine na ndaoine óga
  2. Spás a chruthú ina ndéantar comhráite maidir le cúrsaí meabhairshláinte a normalú
  3. Eolas a thabhairt i dtaobh tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine óga.

 

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

Agus na hacmhainní agus na gníomhaíochtaí seo á n-úsáid le daoine óga, tabharfar deis dóibh plé a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bhí ag Covid-19 orthu, tionchair dhearfacha agus dhiúltacha araon agus an t-athrú a tháinig ar shaol na scoile.

Cad a thagann chun cinn?

mind map drawing
Iarr ar an rang meabhairmhapa a dhéanamh le chéile ar na rudaí a thagann chun cinn nuair a chloiseann siad an téarma “Covid-19”.
Smaoinigh faoin saol scoile freisin agus conas atá sé difriúil anois le Covid-19.

Úsáid na freagraí chun an rang a spreagadh chun smaoineamh faoi na heispéiris dhifriúla a bhí ag daoine óga le cúpla mí anuas.
Dírigh isteach ar eispéiris dhearfacha agus dhiúltacha araon.

Taithí Joe

 

Cásanna
Ligfidh an ghníomhaíocht seo don rang an taithí saoil éagsúil atá ag daoine óga a phlé, trí chásanna réalaíocha a phlé.

Tabhair deis don rang na cásanna a phlé agus lig dóibh obair ghrúpa a dhéanamh chun na ceisteanna a fhreagairt.

Íoslódáil an Meitheal mhachnaimh

Taithí Rachel

 

Cásanna
Ligfidh an ghníomhaíocht seo don rang an taithí saoil éagsúil atá ag daoine óga a phlé, trí chásanna réalaíocha a phlé.

Tabhair deis don rang na cásanna a phlé agus lig dóibh obair ghrúpa a dhéanamh chun na ceisteanna a fhreagairt.

Íoslódáil an Meitheal mhachnaimh

Tacaíocht ag Jigsaw

a person holding a phone

Cuireann Jigsaw bealaí éagsúla ar fáil do dhaoine óga le cúnamh a iarraidh.

Ina measc tá ailt i dtaobh deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag daoine óga, an deis páirt a ghlacadh i gcomhrá beo nó nasc díreach a dhéanamh le cliniceoir de chuid Jigsaw.

Spreag an rang le cuairt a thabhairt ar jigsaw.ie chun tuilleadh eolais a fháil nó tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin ionas gur féidir iniúchadh a dhéanamh air mar rang.

Faigh tuilleadh eolais faoi chineálacha éagsúla tacaíochta.

 

Bog ar aghaidh chuig cuid 4

Cabhróidh an chéad chuid eile, mothúcháin a bhainistiú, le daoine óga mothúcháin dheacra a aithint agus cuirfear roinnt straitéisí i láthair a chuideodh leo bainistiú a dhéanamh orthu seo.

illustration of mugs

You may also like

Copy link
Powered by Social Snap