Tacaíochtaí agus dúshláin dár meabhairshláinte | Jigsaw Schools Hub

Cuid 2: Tacaíochaí agus dúshláin dár meabhairshláinte

Cuid 2: Tacaíochaí agus dúshláin dár meabhairshláinte

Wednesday, 02 March 2022

Tacóidh an chuid seo le daoine óga tuiscint a fháil ar na rudaí a d’fhéadfadh cabhrú lena meabhairshláinte agus lena bhfolláine, agus, chomh maith leis sin, a d’fhéadfadh a ndúshlán a thabhairt. 

Creative mess of colorful school supplies on desk.
Tacaíochtaí agus dúshláin dár meabhairshláinte.
Seo duit.

Cuspóirí foghlama

 1.  Feasacht a chruthú i dtaobh na rudaí a chuidíonn lenár meabhairshláinte agus lenár bhfolláine agus a dhéanann dochar dóibh
 2. Litearthacht mheabhairshláinte a fhorbairt trí fhreagairt do chásanna ón bhfíorshaol.

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

Trí na hacmhainní agus na gníomhaíochtaí seo a úsáid le daoine óga, cuideofar leo plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil ár meabhairshláinte in ann athrú ag brath ar a bhfuil ag tarlú dúinn. Tabharfaidh sé spás sábháilte do dhaoine óga freisin chun taithí a fháil ar scéal duine óg eile agus ar na rudaí a chabhraíonn lena meabhairshláinte agus lena bhfolláine agus na rudaí a chuireann isteach orthu.

"Tá an mheabhairshláinte cosúil le scála"

Úsáid an íomhá de scála chun ceisteanna a chur orthu faoi conas a bhaineann sé le meabhairshláinte.

Cad a ghortaíonn agus cad a chabhraíonn le meabhairshláinte na n-óg?

 

Íoslódáil an scála do mheabhairshláinte.

Iarr ar an rang lipéid a chur ar na rudaí a thacaíonn a meabhairshláinte agus na rudaí atá dúshlánach di.

Cuimhnigh gurb iad na rudaí a thacaíonn ár meabhairshláinte ná rudaí:

 • a thugann ardú meanman dúinn
 • a thugann ceangal dúinn le daoine eile
 • a chuireann ríméad orainn
 • a chuireann ar ár suaimhneas nó ar ár sáimhín só muid
 • a chuireann áthas orainn.

Is iad na rudaí atá dúshlánach dár meabhairshláinte ná rudaí:

 • a chuireann imní orainn
 • a chuireann isteach ar ár gcodladh nó ar ár ngoile
 • a chuireann uaigneas orainn
  a scaipeann muid ó dhaoine eile.

Iarr ar an rang a gcuid freagraí a roinnt, ach na freagraí lena bhfuil siad compordach amháin.

My World Survey 2

Seoladh My World Survey 2 sa bhliain 2019 agus ghlac 19,000 duine óg in Éirinn ó 12-25 bliana páirt ann. Tugann sé léargas luachmhar dúinn ar na fachtóirí riosca a bhaineann le cruatan na meabhairshláinte agus ina theannta sin léiríonn sé an-chuid rudaí dearfacha.

D’fhéadfadh dúshláin dár meabhairshláinte a bheith gearr go leor nó bíonn siad ann ar feadh na mblianta agus bíonn siad ag teacht agus ag imeacht le himeacht ama. Is annamh a bhíonn cúis amháin cinnte ag deacrachtaí meabhairshláinte. Is minic a bhíonn a lán cúiseanna éagsúla i gceist leo.

Tabhair an t-eolas ar ‘cad a ghortaíonn’ agus ‘cad a chabhraíonn’ ó My World Survey 2 don rang. Úsáid é chun plé ranga a thosú.

Cuir na ceisteanna seo ar an rang: an raibh siad ag súil leis na torthaí seo? An féidir leo comparáid a dhéanamh idir na torthaí agus an méid a scríobh siad ar a scála do mheabhairshláinte? An gcuirfidís aon rud eile leis anois?

 

Íoslódáil Cad a chabhraíonn linn? agus Cad a ghortaíonn muid? 

Samplaí ón bhfíorshaol

Tá deacrachtaí lena meabhairshláinte ag Olivia agus Chéin araon agus tá straitéisí éagsúla déileála á n-úsáid acu le bainistiú a dhéanamh orthu seo. Bain úsáid as na hacmhainní físe seo mar bhonn le haghaidh plé ranga. Nuair a bhaintear úsáid as cásanna ón ngnáth shaol don phlé, cuidítear le daoine óga litearthacht mheabhairshláinte a fhorbairt agus comhráite i dtaobh sláinte intinne a normalú.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh scéal Olivia a bheith níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí agus go bhfhéadfadh go mbeadh scéal Chéin níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí.

Smaoinigh faoi na rudaí atá ag cur isteach ar mheabhairshláinte Chéin agus tú ag féachaint ar an bhfíseán seo.

Cén straitéisí atá á úsáid aige chun déileáil leis faoi láthair?

An bhféadfadh sé aon rud difriúil a dhéanamh chun a mheabhairshláinte a thacú?

Tá Olivia 15 bliana d’aois agus tá sí san Idirbhliain. Iarr ar an rang a bheith ag smaoineamh faoi cad atá ag gortú nó ag cabhrú lena meabhairshláinte fad is atá siad ag féachaint ar an físeán.

Cén trí rud a d’fhoghlaim tú faoin meabhairshláinte agus tú ag plé le scéal Olivia?

Bog ar aghaidh chuig cuid 3

Cabhróidh an chéad chuid eile, meabhairshláinte agus folláine i do scoil, le daoine óga plé a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bhí ag Covid-19 ar a meabhairshláinte.

a illustration of a girl with purple hair

You may also like

Copy link
Powered by Social Snap